FAK-FUK-FON NEDİR

 

FAK FUK FON

 

Fak-Fuk-Fon: 1986 yılında,3296 sayılı kanunla yoksul vatandaşlara yardım etmek, sosyal yar

dımlaşma ve dayanışmayı güçlendirmek üzere, Başbakanlığa bağlı olarak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu (SYDTF)kurulmuştur. 2003 yılında sayıları 1951’e ulaşan ilçe vakıfları aracılığıyla yardımlar verilmektedir. Ancak, fon kaynaklarının yoksullukla mücadelede çok da başarılı bir biçimde kullanıldığı söylenemez.SYDTF’nun gelirleri yoksullukla mücadeleden çok, siyasal iktidarlar tarafından iç borç ödemeleri

ve bütçe açıklarının kapatılmasın da kullanılmıştır (Sallan Gül, 2002). Hatta 1991 yılında yapılan düzenlemelerle siyasal otoriteye daha da rahat harcama yapabilmesi için fon kurulu oluşturulmuş ve bir de genel sekreterlik makamı yaratılarak, genel sekretere fon gelirlerinin kullanımında ayrıcalıklar sağlanmıştır. Fonun siyasallaştırma çabalarına karşın, fon gelirlerinin bir kısmı da, yıllara göre farklılaşmakla birlikte en çok yüzde 42 ve en az da

yüzde 10’u arasında değişen oranlarda gerçek amacı olan yoksullukla mücadele için kullanılabilmiştir (Sallan Gül, 2002: 118). Bu çalışmada SYDTF’nun yardımlarından en önemlilerinden biri olan sağlık yardımları üzerinde detaylı olarak durulmaktadır.

 

Fak-Fuk-Fon tarafından 1997 yılında 2.3 milyon, 1998'de 2.8 milyon, 1999'da 4.6 milyon ve 2000 yılında da 5.9 milyon kişiye yoksulluk yardımları yapılmıştır. 1997-2000 yılları arasında da toplam 16 milyon yoksul, fondan yararlanmıştır ( SYDTF, 2001).  Yoksulluk yardımlarında gıda yardımları bütün yıllarda ilk sırayı alırken, ikinci talep alanı, yoksulların yaşamlarını sürdürebil meleri için gerekli sağlık hizmetlerinin karşılanması olmaktadır.

Bu konudaki en önemli adım1991 yılında "Yeşil Kart" olmuştur. Özünde Türkiye'de sağlık si-

gorta sistemi, çalışanlara yönelik olarak geliştirildiğinden dolayı, çalışmayan ya da çalışamayacak konumda olup, bir sosyal güvencesi olmayan vatandaşların sağlıklı bir yaşam ihtiyaçlarını ya kendi olanaklarıyla ya yakınlarının yardımlarıyla ya da geleneksel yar-

dımlaşma ilişkileri ve dayanışma ağları çerçevesinde karşıladığı varsayılmıştır. Sağlık yar-

dımları fon kapsamına 1 Eylül 1991 tarihinde dahil edilmiş, 3816 sayılı yasayla hastane ücretlerini ödeme gücü olmayan yoksulların tüm tetkik ve tedavileri, Sağlık Bakanlığı’na bağlı hastanelerde veya bu hastanelerin sevk etmesi durumunda üniversite hastanelerinde ücretsiz olarak yapılması karalaştırılmıştır (BYDKR, SYDTF

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !